Kulturhistoriske rapporter

Kulturhistoriske rapporter

Når en arkæologisk udgravning er afsluttet, udarbejder Nordjyske Museer en udgravningsrapport (den faglige dokumentation) samt en kulturhistorisk rapport til bygherren. Sidstnævnte er en lettilgængelig opsummering af udgravningens vigtigste resultater, og den sætter de arkæologiske resultater ind i en kulturhistorisk sammenhæng.

Nedenfor kan du se kulturhistoriske rapporter udarbejdet af Nordjyske Museer.

Nyeste rapporter

Rapporter fra 2021

I 2021 blev der foretaget en udgravning i den sydøstlige del af Gug, syd for Sdr. Trandersvej på kanten af Sdr. Tranders bakken ned mod Indkildedalen. Her blev der fundet spor af blandt andet bronze- og jernalderhuse.
Arkæologisk overvågning i forbindelse med nedlæggelsen af nye kloakrør ved Kapelvel i Nørresundby i umiddelbar nærhed af byens romanske kirke fra 1100-tallet.
I forbindelse med en byggemodning ved Højbogård vest for Saltum blev der i 2019 fundet spor af bebyggelser fra både jernalder, vikingetid og middelalder. Spor, der måske kan stamme fra Saltum bys grundlæggelse.
I forbindelse med nedlæggelsen af nye rørledninger for vand og spildevand udgravede arkæologer fra Nordjyske Museer i 2021 et området i den vestlige del af Mariagers historiske bykerne, nærmere bestemt området mellem Vestergade og Rosengade.
Forud for grusindvinding i en grusgrav vest for Brovst udgravede arkæologer i foråret 2021 fem treskibede langhuse og en økonomibygning fra yngre bronzealder og ældre jernalder (1100 f.Kr – 400 e.Kr.).
I forbindelse med anlæggelse af et nyt boligkvarter ved Kærhavegård i det sydvestlige Klarup udgravede arkæologer resterne af en kystboplads på kanten af en bakke, der nu kaldes Lodsholm, men som i stenalderen var en lille ø. Kystbopladsen kan dateres til ca. 5.300-3.000 f.Kr.
Lige syd for Lundby Bakker langs Hadsundvej gennemførte Nordjyske Museer i april 2021 en arkæologisk udgravning af en stald fra et jernalderhus (500 – 0 f.Kr.)
Arkæologiske undersøgelser ved Støvring har efterhånden tydeliggjort, at der i det bakkede landskab langs Lindenborgåen og Mastrupbækken eksisterede et usædvanligt driftigt samfund i bronzealderen. Denne udgravning ved Høje Støvring har yderligere understøttet dette.
I en ca. 454 m² stor udgravning i udkanten af Nibe blev der fundet næsten 1000 genstande – deriblandt flintredskaber i form af en økse, et segl, skrabere, bor og flækker. Desuden dukkede der lerkarsskår, kogesten og en mindre mængde forkullet trækul, kornkerner og hasselnøddeskaller op. Kulstof-14-dateringer viser, at genstandene er fra bondestenalderen og den ældre del af bronzealderen.
En udgravning i Gl. Skørping har afdækket sporene efter det hidtil ældste treskibede langhus, som er fundet i Himmerland – omkring 3500 år efter dets opførelse. Det er endnu et i rækken af store treskibede langhuse fra ældre bronzealder, som er lokaliseret i området imellem Støvring og Skørping.
I forbindelse med en arkæologisk udgravning ved Krebsen i City Syd, Skalborg, blev der udgravet to områder. Her fandt arkæologerne spor fra fire langhuse fra bondestenalderen og yngre bronzealder/ældre jernalder samt en række interessante gruber fra bondestenalderen.

Rapporter fra 2020

I forbindelse med nybyggeri på grunden Sognegade 1-5 i Mariager udførte Nordjyske museer i 2020 en arkæologisk undersøgelse. Her blev der blandt andet udgravet husrester fra senmiddelalderen (dateret til perioden 1450-1634).
Forud for byggemodningen af erhvervsgrunde nord for Humlebakken ved Nr. tranders i Aalborg i 2020 foretog Nordjyske Museer en arkæologisk forundersøgelse på arealet. Her blev der fundet spor efter en boplads og håndværksplads fra romersk jernalder (ca. år 1-400 e.Kr.).
I det vestlige Støvring i erhvervsområdet tæt på E45 udgravede arkæologer i 2020 et treskibet langhus og et firestolpeanlæg fra yngre bronzealder (1100 f.Kr.-500 f.Kr.) samt en gravhøj fra enkelgravskulturen i bondestenalderen (2.800 f.Kr – 2.400 f.Kr.).
I forbindelse med etableringen af en ny busvej ud til det nye Universitetshospital øst for Sdr. Tranders i 2020 fandt arkæologer spor efter tre treskibede langhuse fra romersk jernalder (ca. år 1-400 e.Kr.).
På foranledning af Rebild Kommunes byggemodning af et 6 ha stort område udførte museet en forundersøgelse samt en udgravning på det pågældende areal. Det resulterede i opdagelsen af en bebyggelse og begravelse fra perioden førromersk jernalder til yngre romersk jernalder (ca. 500 f.Kr. til 400 e.Kr.).
I 2020 udgravede arkæologer fra Nordjyske Museer et område ved Strømmen i Nørre Uttrup i forbindelse med opførelsen af en ny kontorbygning. Der blev fundet spor efter en boplads på stedet fra den sene jægerstenalder, dvs. for ca. 6000 år siden.
Arkæologiske undersøgelse i efteråret 2020 ved Broager i forbindelse med anlæggelsen af et busdepot afslørede flere fund fra både bronze- og jernalder samt vikingetid – blandt andet treskibede langhuse og en overpløjet gravhøj.
En udgravning på markerne sydøst for Jetsmark Kirke ved Kaas har afsløret sporene efter bebyggelser, som kan dateres til hhv. bronzealderen (ca. 1800-500 f.Kr.) og til vikingetiden (ca. 800-1050 e.Kr.).
Øst for Nibe ligger en gruppe af gravhøje samt Skalhøj, der ligger lidt vest for de øvrige høje. Denne udgravning er syd herfor, og der blev fundet spor af op mod ti huse, som alle kan dateres til slutningen af bondestenalderen og den første del af bronzealderen (2000-1100 f.Kr.), hvilket kan være samtidigt med selve gravhøjene. Der blev også fundet genstande af flint – bl.a. et kornsegl, dolke og en pilespids – samt et unikt hængesmykke af skifer.
I Klarup har arkæologer afdækket spor af bebyggelse fra yngre bronzealder/ældre jernalder samt yngre del af bondestenalderen. Der er desuden gjort fund fra ældre stenalder. Bl.a. er der fundet to treskibede huse fra jernalderen og et toskibet hus fra yngre bondestenalder.
Ved en udgravning i Porsborgparken ved Støvring blev der udgravet et område, som indeholdt stolpesporene fra tre treskibede langhuse samt en række gruber fra slutningen af bronzealderen.
Ved en udgravning i Stae, nordøst for Aalborg, blev der bl.a. fundet en bebyggelse fra yngre romersk jernalder og resterne af en jættestue fra bondestenalderen, med sekundære begravelser fra førromersk og yngre romersk jernalder. I en af gravene lå et flot og velbevaret La Tené sværd. De er sjældne og stammer fra Centraleuropa fra tiden lige omkring Kristi fødsel.
I vinteren 2020 udgravede arkæologer to områder i forbindelse med udvidelsen af grusgraven ved Neder Næsgård, vest for Brovst. Der blev bl.a. fundet spor efter huse, der formentlig stammer fra yngre bronzealder eller ældre jernalder (1100 f.Kr.-1 e.Kr.), en urnebegravelse fra yngre førromersk jernalder-ældre romersk jernalder (ca. 500 f.Kr.-150 e.Kr.) samt et teglstensfundament fra 1800-tallet.
Ved den arkæologiske udgravning Lille Volstrupvej ved Godthåb blev der fundet rester af en overpløjet gravhøj med træbygget gravkammer fra bondestenalderen (Enkeltgravskulturen, ca. 2800-2400 f.Kr.). Der blev desuden fundet en jordfæstegrav med ravperler. På pladsen blev der herudover udgravet adskillige hustomter, hvoraf de fleste har kunnet dateres til bronzealderen (1700-500 f.Kr.).
I den østlige del af Støvring er der de seneste år foretaget en række udgravninger, og arkæologerne har fundet omfattende bebyggelsesspor fra yngre stenalder og frem til yngre jernalder. Undersøgelsen ved Ny Kærvej afslørede da også flere huse fra ældre jernalder (ca. 500 f.Kr.-200 e.Kr.), som dermed bidrager til det samlede billede af bebyggelsesudviklingen i og omkring Støvring.
Denne udgravning ved Mejlstedvej i det sydlige Vestbjerg afslørede tre treskibede langhuse fra ældre jernalder (ca. Kr. fødsel – 200 e.Kr.), hvoraf det ene indeholdt store mængder brændt materiale. Det tyder derfor på, at huset har været brændt ned. Under udgravningen blev også fundet en del keramikskår fra lerkar, samt bunden af et lerkar, som var placeret i et stolpehul.
Ejendommen Algade 23 i Aalborg ligger lige der, hvor byens Gråbrødrekloster lå i middelalderen. En renovering af ejendommen har derfor givet mulighed for at undersøge begravelser og andre spor fra middelalderens Aalborg.

Rapporter fra 2019

I forbindelse med udbygning af garageanlæg på Aalborg Kaserner blev der ved en udgravning i 2019 fundet et marksystem fra ældre jernalder.
I forsommeren 2018 og igen i foråret 2019 blev der udgravet to områder i forbindelse med udvidelsen af grusgraven ved Neder Næsgård vest for Brovst. Der blev bl.a. fundet spor af en bygning fra den tidlige bronzealder, nærmere bestemt 1400-tallet f.Kr., samt en stor mængde gruber, hvori der er blevet hentet ler til brug for de folk, der har været bosat i nærområdet i bronze- og jernalderen.
I forbindelse med etablering af ny spildevandsledning og regnvandsbassin blev der foretaget en arkæologisk undersøgelse samt en overvågning/besigtigelse af de muldafrømede traceer. Undervejs fremkom resterne af et hus fra middelalderen.
Da et areal på 821 m² i det sydvestlige Klarup blev udgravet, dukkede der spor op fra ertebøllekulturen (4.800-3.900 f.Kr.), dvs. slutningen af jægerstenalderen. Udgravningen resulterede i en stor mængde flintgenstande, som f.eks. pile og økser.
Denne udgravning strakte sig over et areal på 2.100 m² i det sydvestlige Klarup. Undervejs fandt arkæologerne spor af bebyggelse fra slutningen af bondestenalderen og den ældre del af bronzealderen.
Bebyggelse fra ældre jernalder. Rapport udfærdiget af arkæolog Anne Østergaard Jensen.
Flødalen og området ved Østerå er rigt på fortidsminder. Der er blandt andet adskillige gravhøje både øst og vest for Østerå, og arkæologiske undersøgelser har afsløret huse fra jern- og bronzealderen samt gruber fra stenalderen. Ved denne udgravning dukkede der bl.a. spor fra en kammergrav op, som stammer fra yngre stenalder.
Undersøgelse af bebyggelse fra ældre jernalder med 3-skibede langhuse, gruber og jernudvindingsovn. Rapport udfærdiget af arkæolog Nikoline F.M. Larsen.
Bebyggelse fra bronzealderen. Rapport udfærdiget af arkæolog Nikoline F.M. Larsen.
En urnegrav i det sydlige Vendsyssel. Rapport udfærdiget af arkæolog Peter Thomsen.
Bebyggelse fra overgangen mellem bronze- og jernalder. Rapport udfærdiget af arkæolog Lasse Norring Andersen og arkæolog Niels Haue
Stenpakning, der muligvis er en vejdæmning eller et vadested. Rapport udfærdiget af arkæolog Janne Porsgaard Dam.

Rapporter fra 2018

I forbindelse med renoveringer i kælderen under ejendommen Østerågade 5 i Aalborg har museet gennemført en udgravning.
Senmiddelalder og renæssance Rapport udfærdiget af arkæolog Stine A. Højbjerg.
Bebyggelse fra yngre førromersk jernalder. Rapport udfærdiget af arkæolog Rie Bloch.
Bebyggelse fra bronzealderens sene del. Rapport udfærdiget af museumsinspektør Lone Andersen.
Bosættelse fra bronzealderens sene del og førromersk jernalder. Rapport udfærdiget af museumsinspektør Lone Andersen.
Bebyggelse fra bronzealderen. Rapport udfærdiget af arkæolog Thomas Rune Knudsen.
Flere fund fra perioden middelalder til renæssance. Rapport udfærdiget af arkæolog Kenneth Nielsen
Jordfæstegrave fra yngre romersk jernalder samt bebyggelse fra yngre bronzealder og førromersk jernalder. Rapport udfærdiget af arkæolog Thomas Rune Knudsen.
Bebyggelse fra yngre romersk jernalder og yngre bronzealder. Rapport udfærdiget af arkæolog Thomas Rune Knudsen.

Rapporter fra 2017

Renoveringen af ejendommen på Algade 25, der ligger lige over Aalborgs middelalderlige Gråbrødrekloster, har givet anledning til en undersøgelse af begravelser og kulturlag fra middelalderen.
Undersøgelsen viste mange spor fra Aalborgs vikingetid, middelalder og renæssance. Rapport udfærdiget af arkæolog Christian Klinge.
Enkeltgravshøje og langhus fra overgangen mellem ældre og yngre bronzealder. Rapport udfærdiget af museumsinspektør Lone Andersen.
Beboelse fra senneolitikum og ældre bronzealder. Rapport udfærdiget af arkæolog Rie Bloch.
Udgravning ved Lemvigvej 56, Nr. Tranders Præstegård. Rapport udfærdiget af arkæolog Niels Haue.
Undersøgelse af et bopladsområde fra yngre bronzealder og ældre jernalder. Rapport udfærdiget af museumsinspektør Lone Andersen.
Udgravning af en bebyggelse fra slutningen af bronzealderen og begyndelsen af jernalderen. Rapport udfærdiget af arkæolog Niels Haue.
Jernalderbebyggelse med kulturlag og kridtgulve. Rapport udfærdiget af arkæolog Niels Haue.
Marksystem og hustomt fra yngre bronzealder/ ældre jernalder. Rapport udfærdiget af arkæolog Karen Povlsen.
Langhuse og grubehuse fra ældre og yngre jernalder. Rapport udfærdiget af arkæolog Karin Johannesen.
Landsby og gravplads fra ældre jernalder. Udgravet af Poul Nissen. Rapport udfærdiget af arkæolog Rie Bloch.
Huse, gruber og en brønd fra ældre jernalder. Udgravet af Poul Nissen. Rapport udfærdiget af arkæolog Rie Bloch.
Bebyggelse fra yngre stenalder til tidlig germansk jernalder, samt begravelser fra yngre bronzealder og en gravplads fra romertid. Rapport udfærdiget af arkæolog Karen Povlsen.

Rapporter fra 2016

Kulturlag fra tidlig middelalder og frem til nyere tid. Rapport udfærdiget af arkæolog Christian Klinge.
Kogegrubefelt samt bebyggelse fra sen stenalder og yngre bronzealder. Rapport udfærdiget af arkæolog Karen Povlsen.
Hustomt fra jernalder. Rapport udfærdiget af arkæolog Karen Povlsen.
Boplads fra bronze-/jernalder og aktivitetsområde fra yngre bronzealder og ældre jernalder. Rapport udfærdiget af arkæolog Karen Povlsen.
Åbent aktivitetsområde med brønd og latriner fra 1500-1899-tallet. Udgravet af arkæolog Pia K. Lindholt, arkæolog Jeanette Ladefoged Halkier og museumsinspektør Stig Bergmann Møller.
Udgravning af blandt andet en del af en boplads fra bronzealderen. Rapport udfærdiget af museumsinspektør Lone Andersen.
Udgravning af landbebyggelse fra senmiddelalderen og nyere tid. Rapport udfærdiget af arkæolog Christian Klinge.
Brønd fra førromersk jernalder. Rapport udfærdiget af museumsinspektør Niels Haue.
Marksystem og hustomt fra ældre jernalder. Rapport udfærdiget af arkæolog Karen Povlsen.
Boplads fra yngre stenalder, yngre bronzealder og førromersk jernalder. Brandgrav fra førromersk jernalder. Rapport udfærdiget af arkæolog Marie Vang Posselt.
Boplads med huse fra yngre bondestenalder og yngre bronzealder. Rapport udfærdiget af arkæolog Marie Vang Posselt.
Grave fra romersk jernalder og bebyggelser fra ældre bronzealder og jernalder. Rapport udfærdiget af arkæolog Marie Vang Posselt.
Udgravning af gravhøjen Bregnehøj fra ældre bronzealder samt bebyggelsesspor fra yngre bronzealder. Rapport udfærdiget af arkæolog Karen Povlsen.
Langhuse med væggrøft fra yngre romersk jernalder / yngre germansk jernalder. Rapport udfærdiget af museumsinspektør Lone Andersen.
Hvad fundene fortæller. Vandsoldning af kulturjord. Rapport udfærdiget af arkæolog Jeanette Ladefoged Halkier.
Skelgrøfter og vejanlæg i Aalborgs østlige udkant, ca. 1000-1500. Rapport udfærdiget af arkæolog Kenneth Nielsen

Rapporter fra 2015

Udgravning af langhus fra yngre bronzealder og grubehuse fra yngre germansk jernalder. Rapport udfærdiget af museumsinspektør Lone Andersen.
Udgravning af dele af en boplads med kulturlag fra førromersk til ældre romersk jernalder. Rapport udfærdiget af arkæolog Christian Klinge.
Boplads med stormandsgård i tre faser fra ældre jernalder. Rapport udfærdiget af arkæolog Marie Vang Posselt.
Udgravning af husrester fra 1000-1100-tallet ved bredden af Østerå. Rapport udfærdiget af museumsinspektør Christian Vrængmose Jensen.
Undersøgelse på Sankt Peders kirkegård. Rapport udfærdiget af arkæolog Bente Springborg.
1500-tals boligindretning. Rapport udfærdiget af arkæolog Christian Klinge.
Sløjfede dysser fra yngre stenalder og boplads med langhuse fra yngre bronzealder. Rapport udfærdiget af museumsinspektør Lone Andersen.
Boplads med treskibede langhuse fra førromersk jernalder. Rapport udfærdiget af arkæolog Marie Vang Posselt.
Udgravning af bebyggelse fra yngre romersk jernalder og yngre bronzealder. Rapport udfærdiget af cand.mag. arkæolog Christian Klinge.
Undersøgelse af en boplads fra bronzealder og jernalder. Rapport udfærdiget af arkæolog Karen Povlsen.
Befæstning og bebyggelse i Aalborgs vestlige udkant, ca. 1300-1700. Rapport udfærdiget af museumsinspektør Christian Vrængmose Jensen.
Begravelser og rester af bygninger med tilknytning til Vor Frue kirke og kloster samt brostensbelægninger. Middelalder til nyere tid. Rapport udfærdiget af arkæolog Bente Springborg.
Velbevaret hustomt fra overgangen mellem bronze- og jernalder. Rapport udfærdiget af arkæolog Karen Povlsen.
Forundersøgelse- og udgravning af elkabeltracé med bebyggelsesspor fra bronzealder og jernalder. Rapport udfærdiget af arkæolog Marie Vang Posselt.

Rapporter fra 2014

Boplads med langhuse fra ældre jernalder og stenbygget grav fra romersk jernalder. Rapport udfærdiget af museumsinspektør Lone Andersen.
Boplads med langhuse og økonomibygninger fra yngre bronzealder. Rapport udfærdiget af arkæolog Marie Vang Posselt.
Tracé-udgravning med fund domineret af bebyggelsesspor fra bronzealderen og den ældre jernalder. Rapport udfærdiget af arkæolog Marie Vang Posselt.
Boplads fra tidlig bondestenalder, sen bondestenalder og yngre middelalder. Rapport udfærdiget af arkæolog Karen Povlsen.
Gravhøje og bebyggelse fra stenalder og bronzealder. Rapport udfærdiget af arkæolog Morten Lyngkjær Jensen
Undersøgelse af et langhus fra ældre germansk jernalder. Rapport udfærdiget af cand.mag. arkæolog Christian Klinge
Bebyggelse fra yngre romersk og overgangen til ældre germansk jernalder. Rapport udfærdiget af arkæolog Karen Povlsen.
Gravhøj med rester af højfyld og randstenskæde. Rapport udfærdiget af arkæolog Karen Povlsen.
Tre hustomter fra yngre bronzealder/ældre jernalder. Rapport udfærdiget af arkæolog Karen Povlsen.

Rapporter fra 2013

Undersøgelser forud for det nye rensningsanlæg i Mariagerfjord kommune. Rapport udfærdiget af arkæolog Lars Egholm Nielsen.
Undersøgelsen af en lille gravplads fra yngre romersk jernalder og spredte bebyggelsesspor fra bronze-/jernalder. Rapport udfærdiget af arkæolog Torben Trier Christiansen.
Boplads med langhuse fra ældre jernalder samt fem grave fra ældre romersk jernalder. Rapport udfærdiget af arkæolog Niels Haue.
Boplads med ti langhuse fra bronzealderen samt en grav fra ældre romersk jernalder. Rapport udfærdiget af arkæolog Niels Haue.
Boplads fra førromersk jernalder og gravplads fra vikingetid. Rapport udfærdiget af museumsinspektør Lars Egholm Nielsen.
Bopladsgrube med keramik fra yngre bronzealder. Rapport udfærdiget af arkæolog Christian Klinge
Boplads med kulturlag, hustomter og jernbearbejdningsovn fra ældre romersk jernalder. Rapport udfærdiget af arkæolog Karen Povlsen.
Boplads med langhuse fra ældre jernalder. Rapport udfærdiget af arkæolog Niels Haue.
Undersøgelse af overpløjet gravhøj øst for Vester Hassing. Rapport udfærdiget af museumsinspektør Lone Andersen.

Rapporter fra 2012

Bebyggelse fra stenalder, bronzealder og jernalder. Rapport udfærdiget af arkæolog Karen Povlsen.
Boplads fra overgangen mellem ældre og yngre bronzealder i Rold Skov. Rapport udfærdiget af arkæolog Lars Egholm Nielsen.
To aktivitetsområder fra yngre bronzealder/tidlig førromersk jernalder og kridtindvindingsgruber fra 1700-1800-tallet. Rapport udfærdiget af arkæolog Torben Trier Christiansen.
Undersøgelse af en boplads fra bronzealderen i Mejlby. Rapport udfærdiget af museumsinspektør Torben Trier Christiansen.
Undersøgelse af et langhus fra bronzealderen. Rapport udfærdiget af museumsinspektør Torben Trier Christiansen.
Boplads med langhuse fra bronze- og jernalder samt en brandgrav fra yngre jernalder. Rapport udfærdiget af arkæolog Niels Haue.
Bebyggelsesspor og brandgrave fra førromersk jernalder. Rapport udfærdiget af arkæolog Liv Stidsing Reher-Langberg
Boplads med langhuse fra enkeltgravskultur, senneolitikum, ældre og yngre bronzealder, samt ældre førromersk jernalder. Rapport udfærdiget af arkæolog Christian Klinge.
Sølvdepot og intensive bebyggelsesspor fra vikingetid. Rapport udfærdiget af arkæolog Torben Trier Christiansen.
Boplads med langhuse, grubehuse og toftehegn fra jernalder og middelalder. Rapport udfærdiget af arkæolog Niels Haue.

Rapporter fra 2011

To bopladser og et lerindvindinsgområde fra yngre bronzealder og ældre jernalder. Rapport udfærdiget af arkæolog Karen Povlsen.
En boplads fra bronzealderen ved Mariager Fjord. Rapport udfærdiget af arkæolog Torben Trier Christiansen.
Undersøgelse af elkabeltracé med fund fra bronzealder og ældre jernalder. Rapport udfærdiget af arkæolog Karen Povlsen.
Boplads med brønd, aktivitetsområde samt langhuse fra yngre bronzealder. Rapport udfærdiget af arkæolog Niels Haue.
Undersøgelse af fjernvarmekabeltracé med fund fra stenalder, bronzealder og jernalder. Rapport udfærdiget af arkæolog Karen Povlsen.