Er du landmand?

Hvis du i forbindelse med pløjning eller andet normalt landbrugsarbejde støder på fortidsminder for eksempel i form af oppløjede plamager af knogler, keramik, sten mv., har du pligt til at kontakte museet.

Ved en eventuel efterfølgende undersøgelse er det ikke lodsejer, der betaler, men Slots- og Kulturstyrelsen. I forbindelse med en mulig udgravning er der desuden mulighed for at få erstatning for tab af afgrøde.

Hvis du overvejer at ændre jordbehandlingen fra for eksempel almindelig pløjning til dybdepløjning, er det vigtigt, at du kontakter museet. Dybdepløjning er således meget ødelæggende for eventuelle fortidsminder.

Museet vil så for egen regning komme med en udtalelse eventuelt baseret på en af museet eller Kulturstyrelsen finansieret forundersøgelse. Undtaget herfor er dog dybdepløjning forud for plantning af juletræer og lignende. Hér er det lodsejer, der betaler forundersøgelse og en eventuel undersøgelse. Reglerne for skovrejsning er nærmere beskrevet i afsnittet Skovrejsning og læhegn.

Ved bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med stalde og lignende, se afsnittet Skal du bygge?

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med landbrug og fortidsminder, kan museet kontaktes på teleforn 99 31 74 00 eller på [email protected]

Eventuelle tvivlsspørgsmål afgøres af Kulturstyrelsen, som er landets øverste myndighed inden for arkæologi. Der kan også findes yderligere information på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

Teksten på denne side er lavet på basis af Kulturstyrelsens pjece  Sikring af fortidsminder samt den gældende Museumslov – Lov nr. 473 af 7. juni 2001.

Se desuden afsnittet Museumsloven.