Skovrejsning og læhegn

Ved skovrejsning med tilskud får man normalt informationer om, hvordan man skal forholde sig til de kulturhistoriske levn.

Normalt betales forundersøgelsen af Slots- og Kulturstyrelsen, og en egentlig arkæologisk undersøgelse er sjælden nødvendig, eftersom man ofte friholder områder med fortidslevn for beplantning og dybdepløjning.

Ved en eventuel arkæologisk udgravning kan lodsejer maksimalt blive pålagt at betale, hvad der svarer til 5 % af anlægsomkostningerne.

Læhegn

Etablering af kollektive tilskudsberettigede læhegn, hvor der dybdepløjes, er omfattet af en aftale mellem Slots- og Kulturstyrelsen og Landsforeningen De Danske Plantningsforeninger.

I praksis betyder det, at læhegn med kendte fortidsminder eller med topografiske placeringer, der typisk fordrer forhistoriske eller historiske bosættelser og begravelser, ofte indstilles til skånsom jordbehandling. Det vil sige, at der ikke reolpløjes eller foretages grubning.

Kulturstyrelsen har udgivet en lille vejledning, der nærmere beskriver emnet:  Læhegn og fortidsminder.

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med byggeri på land og i by, kan museet kontaktes på telefon 99 31 74 00 eller på [email protected]

Eventuelle tvivlsspørgsmål afgøres af Slots- og Kulturstyrelsen, som er landets øverste myndighed inden for arkæologi. Der kan findes yderligere information på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

Teksten på denne side er lavet på basis af Kulturstyrelsens pjece Sikring af fortidsminder samt den gældende Museumslov – Lov nr. 473 af 7. juni 2001.

Se desuden afsnittet Museumsloven.