Museumsloven

Museumsloven

I 2002 fik Danmark en ny Museumslov. Hensigten med loven er at tage et større hensyn til vores kulturarv både ved konkrete anlægsarbejder, byggerier, skovrejsninger og råstofindvinding mv., og når man i staten og kommunerne planlægger for eksempel nye veje samt nye bolig- og erhvervsområder.

Den arkæologiske kulturarv omfatter spor af menneskelig virksomhed, der er efterladt fra tidligere tider, det vil sige strukturer, konstruktioner, bygningsgrupper, bopladser, grave og gravpladser, flytbare genstande og monumenter og den sammenhæng, hvori disse spor er anbragt. Denne kulturarv kaldes også for fortidsminder.

Folketinget har ønsket, at de kulturhistoriske museer så tidligt som muligt fortæller private bygherrer og myndigheder om, hvor det er sandsynligt at støde på væsentlige fortidsminder. Denne information skal gøre det lettere for bygherrer og myndigheder at planlægge deres arbejder, så de i bedste fald kan undgå at ødelægge fortidsminderne.

Endvidere er det hensigten, at arkæologiske undersøgelser kan indgå som en naturlig del af planlægningen af for eksempel nye bolig- og erhvervsområder. Herved bliver sandsynligheden for, at disse undersøgelser forsinker anlægsarbejder og byggerier mv. så lille som mulig. Områder med fortidsminder skal dertil kunne friholdes for for eksempel anlægsarbejder, byggerier og råstofindvinding.

Hvis det ikke kan undgås, at fortidsminder bliver ødelagte, skal de forinden udgraves af museernes arkæologer. Siden 2003 har det generelt set påhvilet såvel private som offentlige bygherrer at betale for de arkæologiske undersøgelser. Undtaget herfra er fortidsminder fundet ved almindeligt landbrugs- og skovbrugsarbejde. Her er det som hovedregel fortsat staten, der betaler for arkæologernes arbejde. Staten kan i andre tilfælde tildele bygherren et økonomisk tilskud til udgifterne til en arkæologisk undersøgelse.

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med Museumsloven, kan museet kontaktes på telefon 99 31 74 00 eller på [email protected]

Eventuelle tvivlsspørgsmål afgøres af Slots- og Kulturstyrelsen, som er landets øverste myndighed inden for arkæologi. Der kan findes yderligere information på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

Teksten på denne side er lavet på basis af Kulturstyrelsens pjece Sikring af fortidsminder samt den gældende Museumslov – Lov nr. 473 af 7. juni 2001.