Skal du bygge?

Skal du bygge?

Inden du skal bygge, skal du være opmærksom på, om der kan være fortidsminder på netop den grund, hvor du skal i gang. Dette gælder både på land og i by ved opførelse af fx stalde, gyllebeholdere, boliger og erhvervsejendomme samt ved tilbygninger til eksisterende ejendomme og lignende. Herunder kan du læse om, hvad et fortidsminde konkret kan være. Du kan læse om kontakten med museet, og du kan få forklaret, hvad en forundersøgelse er, og hvilke fordele der er forbundet med denne for dig. Desuden kan du se, hvem der betaler for arkæologernes arbejde.

Hvad er et fortidsminde?

Et fortidsminde kan for eksempel være knogler fra mennesker eller dyr, flint- eller metalredskaber, lerkarskår (potteskår), mørke plamager i råjorden fra for eksempel stolpehuller og grave, rødbrændte plamager fra ildsteder, stenanlæg, konstruktioner af træ samt koncentrationer af trækul og ildpåvirkede sten.

I de historiske bykerner består et fortidsminde tillige meget ofte af metertykke kulturlag, der rummer affald og bygningsrester mv. fra menneskelig aktivitet. Kulturlag kan også findes andre steder, for eksempel ved bopladser og i moser.

Kontakt med museet

Senest samtidig med at kommunerne giver en byggetilladelse, skal de underrette museet om tilladelsen. Museet undersøger herefter i arkiverne, om der er registreret fortidsminder på det berørte areal, eller om det af andre grunde må anses for sandsynligt, at der kan være fortidsminder inden for arealet.

Vurderer museet, at der sandsynligvis er fortidsminder på det sted, hvor du skal bygge, vil du blive kontaktet af museets arkæologer. Du kan også selv bede museet om en udtalelse om, hvorvidt der kan være fortidsminder på din byggegrund.

Såfremt museet på grundlag af den arkivalske kontrol ikke kan give en fornuftig vurdering af sandsynligheden for fortidsminder på det berørte areal, kan museet foreslå dig, at der bliver udført en forundersøgelse på arealet. Det er bygherrens, altså din, beslutning, om en forundersøgelse skal foretages. Du kan betragte en udtalelse og/eller en forundersøgelse som en slags forsikring mod uforudsete udgifter til arkæologiske undersøgelser.

Hvorfor skal jeg vælge en forundersøgelse?

En forundersøgelse skal afklare, hvorvidt der er fortidsminder på det berørte areal samt fastlægge karakteren, udstrækningen og dateringen af de eventuelle fortidsminder.

Du skal vælge en forundersøgelse, fordi du på et tidligt tidspunkt får en vurdering af sandsynligheden for fortidsminder på din grund. Samtidig får du efter forundersøgelsen et budget for de maksimale udgifter ved en eventuel egentlig udgravning/undersøgelse, og du kan på forhånd tage højde for et ekstra tidsforbrug som følge af en eventuel udgravning.

Forundersøgelsen kan endvidere give dig muligheden for at tilrettelægge dit byggeri, så eventuelle udgifter til en arkæologisk undersøgelse kan undgås eller mindskes. I nogle tilfælde vil det nemlig være muligt at flytte byggeriet, så fortidsminderne kan bevares på stedet og dermed friholdes for udgravning.

Hvis museet i en udtalelse eller efter en forundersøgelse har sagt, at der ikke findes væsentlige fortidsminder på din byggegrund, og der så efterfølgende alligevel dukker fortidsminder op, da er det i det tilfælde Slots- og Kulturstyrelsen, der betaler for de nødvendige undersøgelser.

Hvem skal betale?

Forundersøgelse

Hvis det berørte areal er under 5.000 m², er det som regel museet, der betaler for en forundersøgelse. Hvis arealet er over 5.000 m², eller hvis byggegrunden ligger i den historiske bykerne i Aalborg, Nibe, Hobro eller Mariager, er det almindeligvis bygherren selv, der skal betale for forundersøgelsen.

Dukker der fortidsminder op ved en forundersøgelse, kan du vælge at ændre dit byggeri eller at flytte det væk fra fortidsminderne, så de ikke berøres, og en egentlig udgravning/undersøgelse kan undgås. Du kan også vælge at lade museet udgrave fortidsminderne.

Den egentlige udgravning/undersøgelse

Det er bygherren, der skal betale for den egentlige undersøgelse. Museet kan efter forundersøgelsen fortælle dig, hvor meget en udgravning maksimalt vil koste.

Slots- og Kulturstyrelsen kan i nogle tilfælde tildele bygherren et økonomisk tilskud til udgifterne til den arkæologiske undersøgelse. Slots- og Kulturstyrelsen betaler for den egentlige udgravning, hvis arealet af museet er erklæret for ”fortidsmindefrit”, og der alligevel dukker fortidsminder op.

Hvis jeg fravælger en udtalelse eller en forundersøgelse?

Ønsker du ikke at benytte dig af muligheden for en udtalelse eller en forundersøgelse, og der dukker fortidsminder op, mens din grund bliver byggemodnet eller bebygget mv., skal jordarbejdet i henhold til Museumsloven straks standses, og museet skal kontaktes pr. telefon (se nedenfor). Bliver dette ikke overholdt, kan det medføre en politianmeldelse for overtrædelse af Museumsloven.

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med byggeri på land og i by, kan museet kontaktes på telefon 99 31 74 00 eller på [email protected]

Eventuelle tvivlsspørgsmål afgøres af Slots- og Kulturstyrelsen, som er landets øverste myndighed inden for arkæologi. Der kan findes yderligere information på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

Teksten på denne side er lavet på basis af Kulturstyrelsens pjece Sikring af fortidsminder samt den gældende Museumslov – Lov nr. 473 af 7. juni 2001.

Se desuden afsnittet Museumsloven.