Forundersøgelser forud for nyetablering af kloakledning mellem Hobro og Hadsund

Museet foretager i øjeblikket arkæologiske forundersøgelser forud for etableringen af kloakledning mellem Hobro og Hadsund. Kloakledningen er en del af det nye spildevandsprogram for Mariagerfjord kommune, der samler alt spildevand i det nye rensningsanlæg nord for Hadsund. Derved har Nordjyllands Historiske Museum fået en fantastisk mulighed for at lave en ca. 22 km lang søgegrøft igennem et område, hvor arkæologiske udgravninger er forholdsvis sjældne. Dog er området spækket med gravhøje som vidnesbyrd for, at bebyggelserne har ligget tæt igennem forhistorien.

Anlægsarbejdet består i at grave en ca. 6 meter bred grøft, hvor muldjorden afrømmes. Museets arkæologer følger dette arbejde og registrerer eventuelle fortidsminder undervejs. Efterfølgende bliver selve kloakledningen gravet yderligere et par meter ned i undergrunden alt efter terrænets topografi.

Anlægsarbejdet startede oktober i Hadsund og bevæger sig gradvist mod Hobro. Museet har indtil videre udgravet og registreret 11 fundområder af forskellig karakter. De fleste fundområder består i bopladsspor fra yngre bronzealder i form af hustomter, ildsteder, affaldsgruber og kulturlag. Enkelte steder har traceets orientering og bredde afstedkommet hele huskonstruktioner, som derved kan dateres typologisk til samme periode (1000 – 500 f.Kr.).

Figur 1. To hustomter fra yngre bronzealder fundet sydvest for Oue. Husene er ikke samtidige, men har efterfulgt hinanden. I husenes centrale rum ses ildsteder i form af kogegruber.

Arbejdet fortsætter de næste par uger, indtil vi når jernbanens krydsning af Aalborgvej ved Tobberup. En foreløbig konklusion er, at man ikke kan undgå at ramme ukendte fortidsminder ved et anlægsarbejde af denne størrelse. Således er antallet af kendte bopladsforekomster fra yngre bronzealder på strækningen mere end fordoblet ved forundersøgelserne, hvilket får stor betydning i forbindelse med den fremtidige forskning i områdets forhistorie.

Figur 2. Kloaktraceet skærer gennem landskabet. Her ses udgravning af ildsteder i nærheden af en gravhøj fra bronzealderen, vest for Oue.

Skrevet 13. januar 2014