Fortidsminder

Fortidsminder

Nordjyllands Historiske Museum har siden 2008 ført tilsyn med de fredede fortidsminder i Vendsyssel og Himmerland.

Tilsynet sker i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen, der har det overordnede ansvar for landets hen ved 30.000 fredede fortidsminder. Styrelsen har tildelt 10 af landets statsanerkendte museer opgaven at foretage det praktiske tilsyn i felten. Hvert fortidsminde skal tilses mindst én gang inden for en 5-årig periode. Det overordnede formål er at sikre, at fortidsminderne ikke lider overlast eller ødelægges, men at vores fælles kulturarv bevares for de kommende generationer.

I Nordjyllands Historiske Museums tilsynsområde findes omkring 6000 fredede fortidsminder. Det drejer sig blandt andet om gravhøje, stendysser, jættestuer, voldsteder, sagnsten, runesten, broer og vejkister.

Tilsynet foregår ved, at en arkæolog besigtiger det enkelte fortidsminde og kontrollerer, at der ikke er sket overtrædelser i forhold til Museumslovens kapitel 8. Dvs., at der ikke er sket forandringer i fortidsmindets tilstand; at det ikke er blevet ændret eller ødelagt. Ligeledes noteres dets bevaringstilstand i forbindelse med eventuel senere restaurering. Hver besigtigelse indberettes til Slots- og Kulturstyrelsen, der vurderer oplysningerne og varetager den efterfølgende sagsbehandling.

Yderligere information vedrørende tilsynet med de fredede fortidsminder, lovgivnings- og plejemæssige forhold samt oplysninger om de beskyttede sten- og jorddiger kan fås ved henvendelse til Nordjyllands Historiske Museum eller Slots- og Kulturstyrelsen.