Undersøgelserne i forbindelse med Egnsplanvejen syd for Aalborg

Egnsplanvejen er en 6 km lang omfartsvej, der går fra Aalborg S afkørslen på E45 til Sdr. Tranders, hvor det nye Universitetssygehus er ved at blive bygget. Vejen har været på tegnebrættet de sidste 30 år og blev i 2013 synlig i landskabet i form af museets omfattende forundersøgelser forud for etableringen af vejen.

Det 40 meter bredde vejtrace og tilhørende stikveje og vandopsamlingsbassiner skærer sig gennem den nordlige del af Indkildedalen, som er en gammel fjordarm. For det meste er vejen placeret på den hævede havbund, men enkelte steder passerer vejen hen over den gamle kystlinje og op på små fremskudte plateauer fra Trandersbakken. På disse steder har museet i flere år haft kendskab til store bopladsforekomster fra stenalder, bronzealder og tidlig jernalder, så sandsynligheden for at finde mere i forbindelse med anlæggelsen af vejen er meget høj. Aalborg Kommune har derfor bedt museet om at foretage de nødvendige forundersøgelser og udgravninger af arkæologiske levn i vejtraceet, så disse ikke kommer til at forsinke anlæggelsen af vejen der starter i efteråret 2014.

Museet forundersøgelser har indtil nu vist massive bopladsforekomster fra sten- til jernalder på de førnævnte områder. Forundersøgelsen er færdig i den midterste og østligst del af traceet og er gået over i udgravningsfasen. Den vestligste del, fra Vissevej og mod E45 skal forundersøges i foråret 2014.

Fig. 1: Vejtraceets placering. Den gule del er forundersøgt. Den grønne del forundersøges i foråret 2014. De røde cirkler markerer fund af bopladsområder, hvor museet er i gang med udgravninger.

Indtil videre er der i et fundområde udgravet bopladsspor fra yngre stenalder (ca. 3500-2500 f.Kr.) i form af en meget velbevaret huskonstruktion og aktivitetsområder med kulturlag og gruber indeholdende keramik, flint og tværpile. I et andet fundområde er der udgravet en hustomt med indgangspartier og bevaret vægkonstruktion, der kan dateres til yngre bronzealder eller ældre jernalder (ca. 1000- 100 f.Kr.)

Skrevet 4. april 2014