Udgravning ved Pandrup

Nordjyllands Historiske Museum foretager i disse uger arkæologiske udgravninger forud for byggeriet af et nyt sundhedshus ved Pandrup. Ved udgravningen har museet påvist rester af langhuse og grubehuse fra vikingetiden, samt et velbevaret gårdsanlæg fra middelalderen.

Middelalderens landbebyggelse er relativ ukendt i museets ansvarsområde, og fundet ved Pandrup er et af de bedst bevarede gårdsanlæg fra Nordjylland. Dagliglivet i middelalderen bliver oftest belyst ud fra fund gjort i landets købstæder, mens kendskabet til livet i landsbyerne er relativ begrænset. De igangværende udgravninger ved Pandrup er placeret få hundrede meter fra Jetsmark Kirke, hvis oprindelse skal henføres til den tidlige del af middelalderen. Kirken er bl.a. kendt for fine kalkmalerier fra middelalderens sene del, men en runesten der er opstillet i kirkens våbenhus vidner om en nærliggende bebyggelse fra vikingetiden. Runestenen blev udgravet ved Bisgård i Pandrup i 1855 og blev senere flyttet til våbenhuset i Jetsmark Kirke. Museet har kun foretaget få udgravninger i kirkens umiddelbare nærhed, men studier af moderne luftfotos afslører adskillige nedgravede værkstedsbygninger (såkaldte grubehuse) i området mellem kirken og det kommende sundhedshus. Grubehuse kendes særligt fra vikingetidens handelspladser (fx Sebbersund) og fra de større landsbyer (fx Lindholm Høje) samt fra de ældste bebyggelseslag i Aalborg.

Hvorvidt de fundne bebyggelsesspor fra middelalderen skal tilskrives en egentlig landsby, eller de blot repræsenterer en enkeltliggende gård kan endnu ikke afgøres, dog må fundene fra vikingetiden henføres til en relativ stor og vigtig bebyggelse.

På oversigtsplanen er middelaldergården og det tilhørende hegnsforløb fremhævet med grøn fyldfarve. Andre huse og anlæg (bl.a. grubehuse) er ligeledes angivet. Først når udgravningen er afsluttet kan den samlede bebyggelsesudvikling præsenteres, men enkelte af langhusene kan henføres til bronze- og jernalder.

Skrevet 12. august 2013