Foreningens love

Foreningens love

FORENINGENS LOVE, OPRINDELIGT VEDTAGET PÅ DEN STIFTENDE GENERALFORSAMLING DEN 7. FEBRUAR 1938 OG SENEST REVIDERET PÅ GENERALFORSAMLINGEN DEN 12. APRIL 1983:

§1
Foreningens navn er KULTURHISTORISK FORENING FOR NORDJYLLAND.

§2
Foreningens formål er at udbrede kendskab til kulturhistorie.
Foreningen har til opgave at tilrettelægge møder, ekskursioner mv., som kan tjene nævnte formål.
I forbindelse med foreningens ordinære generalforsamling skal der tillige holdes et medlemsmøde med foredrag om et kulturhistorisk emne.

§3
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling holdes i april og skal indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel.
Dagsorden:
a. Valg af dirigent. Bestyrelsesmedlemmer og foreningens revisorer kan ikke vælges til posten.
b. Beretning ved formanden.
c. Fremlæggelse af revideret regnskab ved kassereren.
d. Indkomne forslag. Forslag skal være indleveret skriftligt til formanden senest 3 dage før generalforsamlingen.
e. Fastsættelse af kontingent.
f. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
g. Valg af revisor og suppleant.
h. Eventuelt.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller efter skriftlig, motiveret opfordring fra mindst 20 medlemmer.

§4
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på i alt 7 medlemmer. Valget gælder for 2 år, idet der årligt afgår hhv. 3 og 4 medlemmer efter tur.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

§5
Lovændringer kan vedtages med simpel majoritet på den ordinære generalforsamling.
Forslag til lovændringer skal være formanden i hænde senest 21. marts for at kunne fremlægges på generalforsamlingen samme år.

§6
Alle arrangementer averteres ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem.

§7
Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling.

§8
Regnskabsåret er kalenderåret.

§9
Foreningen kan opløses, såfremt mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor på en ordinær generalforsamling samt på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, som tidligst må afholdes 1 måned efter den ordinære.
Den afsluttende generalforsamling disponerer over foreningens eventuelle formue.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 12. april 1983.