Er du råstofindvinder?

Forud for råstofindvinding anbefales det, at museet kontaktes med henblik på at få lavet en forundersøgelse.

En forundersøgelse er frivillig, men sikrer, at indvindingsarbejdet ikke forsinkes unødigt af en eventuel arkæologisk undersøgelse. Det er nemlig sådan, at hvis man under råstofindvinding støder på fortidsminder for eksempel i form af plamager af potteskår, sorte fyldskifter i undergrunden, knogler, stenlægninger mv., skal indvindingsarbejdet i det berørte område standses, og museet kontaktes.

En efterfølgende udgravning og et eventuelt tab som følge af forsinkelser og udgravning bekostes af råstofindvinder. Hvis man derimod har fået lavet en forundersøgelse, og området er frigivet, bekostes en eventuel udgravning af staten.

Forundersøgelser på arealer under 5000 m² finansieres typisk af museet, mens forundersøgelser af større arealer betales af råstofindvinder.

Hvis der dukker væsentlige fortidsminder op i forbindelse med en forundersøgelse har, råstofindvinder to muligheder:

1) at betale for en undersøgelse af de pågældende fortidsminder eller
2) at friholde arealerne med fortidsminder for indvinding.

Hvis du har spørgsmål i forbindelse medråstofindvinding, kan museet kontaktes på telefon 99 31 74 00 eller på [email protected]

Eventuelle tvivlsspørgsmål afgøres af Slots- og Kulturstyrelsen, som er landets øverste myndighed inden for arkæologi. Der kan findes yderligere information på Slots- og Kulturtyrelsens hjemmeside.

Teksten på denne side er lavet på basis af Kulturstyrelsens pjece Sikring af fortidsminder samt den gældende Museumslov – Lov nr. 473 af 7. juni 2001.

Se desuden afsnittet ”Museumsloven”.