Den fundrige Limfjordsregion i perspektiv

Et studie af metaldetektorpladser og socioøkonomisk udvikling i Danmark fra 400-1150 e.Kr.

The Productive Limfjord Region in perspective: A Study of Metal Detecting Sites and Socioeconomic Development in Denmark, AD 400-1150

Siden metaldetektorens fremkomst i sidste halvdel af 1970’erne er antallet af kendte fund dateret til yngre jernalder og vikingetid eksploderet i Nordjylland, og man fornemmer efterhånden konturerne af et bebyggelsesbillede omfattende en betydelig koncentration af metalrige bebyggelser i de kystnære egne af regionen.

Kun nogle få af detektorpladserne har været genstand for egentlige arkæologiske undersøgelser, og de mange metalfund er aldrig blevet studeret som et samlet hele.

Det er åbenlyst, at de mange kystnære bebyggelser og fundrigdommen på disse afspejler tilpasning til et samfund under stor sociopolitisk og økonomisk forandring – et samfund præget af tiltagende cirkulation af ”varer” og øgende betydning af skibsfarten. Blandt detektorfundene optræder derfor ikke overraskende en del importerede genstande og lidt mønter, brudsølv og vægtlodder, men langt hovedparten af detektorpladserne synes ellers i nogen grad at savne direkte spor efter handel.

Ydermere synes den markant øgende hierarkisering i samfundet, som blandt andet kendes fra Sydøstfyn, Bornholm og Sjælland, ved første øjekast næppe synlig i fundmaterialet fra egnene omkring Limfjorden. Først med etableringen af Aggersborg i sidste halvdel af 900-tallet ses tilstedeværelsen af en markant centralmagt, og selv herefter forekommer cirkulationen af metaller på hovedparten af de øvrige pladser umiddelbart at fortsætte uantastet.

Hensigten med indeværende projekt er at søge et samlet overblik over detektorpladserne, detektorfundene og det øvrige fundmateriale fra Limfjordsområdet. Et overblik som skal danne basis for en analyse af Limfjordens og Limfjordsbebyggelsernes formentlig skiftende økonomiske roller i et Nordeuropa under forandring.

Projektperiode 2014-2017

Samarbejdspartnere

Formidling

Diverse foredrag og artikler. Blandt andet:

  • Christiansen, T.T. 2016: Recreational Metal Detecting and Archaeological Research: Some Critical Issues Concerning Danish Metal Detector Finds. I: Marten J. & M. Ravn (red.). Pløyejord som kontekst – Nye utfordringer for forskning, forvaltning og formidling. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Portal forlag. s. 23-36.

Projektet gennemføres med støtte fra