Borremosefæstningen ved Aars renoveret

I disse år foregår der landet over en omfattende renovering af vore fremmeste fortidsminder. Projektet hedder Danmarks Oldtid i Landskabet og har til hensigt at fremme formidlingen af vore mest spektakulære gravhøje, voldsteder, megalitgrave og oldtidslandsbyer ved nænsom renovering, nyopsatte skilte og øget tilgængelighed. Projektet er i Kulturstyrelsens regi og finansieres gennem midler fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney-Møllers Fond.

Én af de omkring 100 lokaliteter, der er udset til at skulle gennemgå en renovering er Borremosefæstningen ved Aars. Her er der tale om resterne af en særpræget boplads anlagt ca. 300 år f. Kr på en lav holm i den vældige Borremose lidt sydøst for Aars by. Landsbyen, der har bestået af 14-15 samtidige gårde, har været befæstet af en 400 meter lang, 4,5 meter bred og 1,5 meter dyb voldgrav. Den opkastede jord er blevet anvendt som ekstra tørvevold på holmsiden og muligvis forsynet med en træbeklædning. Lige syd for holmen er indgangen til landsbyområdet blevet forsøgt sikret med en ekstra ydre vold. Herfra udgår en stenbrolagt vej, der har gjort det muligt at komme gennem mosen tørskoet indtil landsbyen. Denne vej har desuden været ført tværs henover holmens område. Landsbyen svandt hen i årene efter år 0.

Luftfoto over Borremosefæstningen. Cowi ©

Borremose-landsbyen blev udgravet i tiden lige før 2. verdenskrig og blev dengang – som nu – tolket som en forsvarsværk. Det vil sige en befolkningsgruppes forsøg på at forskanse sig i ufredstid. Flere fund tyder på, at århundrederne op mod år 0 har været præget af krig og uroligheder her i landet. Et af de mest kendte eksempler er netop Borremosefæstningen.

De forløbne 5 uger har en lille gruppe arkæologer fra Nordjyllands Historiske Museum været travlt beskæftiget ved Borremose. Den stenbrolagte vej, der afdækkedes i forbindelse med de gamle udgravninger, var nemlig efterhånden groet fuldstændig over af græstørv, der både har skæmmet og sløret oplevelsen af fortidsmindet. Renoveringsprojektets beskrivelse har blandt andet omfattet fjernelsen af græsdækket, så det stenbrolagte vejstykke henover mosen ind mod landsbyen atter kan komme til syne.

Afdækningen af den stenbrolagte vej er netop igangsat. Borremosefæstningen ses i baggrunden. Fårene, der afgræsser arealerne betragter med forståelig skepsis det kommende ujævne underlag.

Dette arbejde er netop tilendebragt og sammen med nye skilte, en ny adgangssti samt en udsigtsplatform ved P-pladsen fremstår Borremosefæstningen nu som en langt mere indbydende og tilgængelig attraktion og klar til officiel indvielse fredag d. 11. oktober. Arrangementet foregår klokken 13.30 med deltagelse af repræsentanter fra Vesthimmerland Kommune, Rebild Kommune, Kulturstyrelsen, Vesthimmerlands Museum og Nordjyllands Historiske Museum. Lindholm Høje Museets kok, Jesper Lynge, varetager forplejningen og der bliver mulighed for en guidet tur i området.

Fjernelsen af græstørven var en uventet drøj sag. De overvejende håndstore belægningssten var filtret ind i græsrødderne i en grad, der krævede særligt værktøj, stærke håndled og en ubeskrivelig stor tålmodighed.
Renoveringsprojektet er næsten tilendebragt. Vejforløbet over den ydre voldgrav og ind gennem landsbyområdet må vente til en anden gang.

Skrevet 7. april 2015