Besøg lægen og bliv klogere på fortiden

Arkæologiske fund udstilles i sundhedshuset i Pandrup.

Arkæolog Niels Haue fra Nordjyllands Historiske Museum i færd med at grave informationsskilt ned uden for sundhedshuset i Pandrup.

Besøgende i Sundhedshus Pandrup får andet og mere end det seneste eksemplar af Helse at fordrive ventetiden med. Takket være en række donationer kan arkæologer fra Nordjyllands Historiske Museum nu fortælle historien om de fund, de gjorde på stedet forud for opførelsen af sundhedshuset. Her er vigtig ny viden om lokalområdets historie i såvel vikingetiden som den tidligere middelalder.

I forbindelse med Region Nordjyllands byggeri af sundhedshuset i Pandrup foretog Nordjyllands Historiske Museum i 2012 en arkæologisk udgravning forud for anlægsarbejdet. Selv om der kun var tale om et relativt lille udgravningsområde rummede feltet adskillige levn fra den datidige bosættelse i området.

Informationsskiltet uden for sundhedshuset er placeret ved siden af markeringen af middelaldergårdens huse og toftehegn.

De arkæologiske udgravninger gav vigtig ny viden om lokalområdets historie og rolle i vikingetiden og den tidlige middelalder. Allerede mens de arkæologiske undersøgelser fandt sted, ytrede Region Nordjylland ønske om, at de spændende fund og resultater kunne inddrages i det nye sundhedshus.

Økonomisk støtte til udstillingen

Med økonomisk støtte fra Region Nordjyllands Kulturpulje 2012-2013 samt Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne har Nordjyllands Historiske Museum i samarbejde med Region Nordjylland formidlet resultaterne af de arkæologiske undersøgelser både i og uden for sundhedshuset.

Montrer opstillet i sundhedshuset fortæller om levevilkårene i middelalderen samt handlen i vikingetiden i Limfjordsområdet. Udendørs er fundet af en middelaldergårds huse og hegn markeret med jernplader, hvor LED-belysning om aftenen angiver stolpernes placering. Man får således områdets historie fortalt lige der, hvor den har fundet sted.

Den ene montre i Sundhedshuset, hvor de mange grubehuses funktion bliver formidlet. Størsteparten af grubehusene skal opfattes som små vævehytter, der i vikingetiden blev benyttet til den omfattende sejlproduktion i forbindelse med vikingernes skibe.

Godt samarbejde

”Udgravningen har ikke haft nogen negativ indflydelse på byggeprocessen – hverken i et tids- eller byggerimæssigt perspektiv. Tværtimod har vi fra Region Nordjyllands side set det arkæologiske arbejde som en spændende begivenhed, og derfor har vi også støttet, at de historiske fortællinger, det bærer med, nu bliver integreret i og omkring sundhedshuset”, siger Anne Rytter Asferg, der har været regionens projektleder på etableringen af sundhedshuset.

”Som museum vil vi altid gerne dele vores fælles kulturarv med et større publikum, og vi sætter stor pris på det samarbejde, vi har haft med Region Nordjylland om denne udgravning og efterfølgende etablering af udstillingen. Det giver rigtig god mening at fortælle historien i det område, den er gravet frem”, siger museumsinspektør og arkæolog Niels Haue fra Nordjyllands Historiske Museum.

Udstilling af lårbensknogler i Sundhedshuset samt et udsyn til markeringen af middelaldergården og toftehegnet. På vinduet ses en rekonstruktionstegning af middelaldergården.

En gård fra 1100-tallet

Den nærliggende kirke, Jetsmark, er oprindeligt opført i romansk stil i 1100-tallet, og udgravningerne ved sundhedshuset afslørede grundridset af en samtidig gård. Gården har bestået af flere bygninger, der var omgivet af et såkaldt toftehegn, men også mellem de to huse fandtes et hegnsforløb. Ud fra fund af forkullede kornkerner har museet fået foretaget kulstof-14 dateringer af gården, der bekræfter at denne er opført i perioden 1000-1150 e.Kr. Den træbyggede gård har antagelig været én blandt flere gårde, der lå i nærheden af den stenbyggede kirke.

Ved udgravningen fremkom flere andre og ældre huse, der viser, at den påviste bebyggelse har rødder tilbage til vikingetiden. At landsbyen har haft et vist omfang, ses bl.a. ved adskillige nedgravede

værkstedshytter (såkaldte grubehuse), der kan observeres på nyere luftfotos i området mellem kirken og det nye sundhedshus. Disse værkstedhytter fra vikingetiden optræder i stor stil ved de større landsbyer i Limfjordsområdet, og skal sandsynligvis relateres til en omfattende produktion af sejl til datidens skibe.

Udstillingen kan opleves i sundhedshusets åbningstid,hverdage fra 8-16, og den udendørs del er tilgængelig døgnet rundt.

Udstilling af lårbensknogler i Sundhedshuset. Formen på den øverste knogle skyldes et kompliceret brud, der ikke er blevet behandlet. Den nederste knogle viser, hvordan en normal lårbensknogle ser ud. Knoglerne stammer fra museets udgravninger ved Vor Frue kirke i Aalborg, men er inddraget i udstillingen for at illustrere behovet for dygtige læger.

Skrevet 12. maj 2015