Årets top 10 i arkæologi 2016

ÅHM 6023. Universitetssygehuset
I 2014-15 foretog Nordjyllands Historiske Museum omfattende udgravninger af en stor boplads med yderst velbevarede langhuse fra ældre jernalder. Bopladsen var beliggende på kanten af det marine forland ved Limfjorden, og placeringen ville i dag blive karakteriseret som et marginalt agrart område. I jernalderen har placeringen dog været eftertragtet og ydet gode græsningsarealer for datidens dyrehold. Netop sammensætningen af jernalderens dyrehold kunne, grundet de særlige gode bevaringsforhold, lade sig belyse på denne boplads.

Langhusene i Aalborg-området anlægges i ældre jernalder med kridtgulve, hvilket foruden de gode iagttagelsesforhold sikrer bevarelse af dyreknogler, tænder m.v. De naturvidenskabelige analyser af det omfattende zooarkæologiske materiale er afsluttet i 2016, og resultaterne viser hvilke dyr der er blevet slagtet og konsumeret på bopladsen. Svin har været fåtallige i de skovfattige Limfjordsegne, hvor dyreholdet i stedet udgøres af kvæg, får/ged og hest. Fund af fiskeknogler vidner tillige om udnyttelse af de marine ressourcer, mens jagt ikke har været anvendt.

Museet har tidligere foretaget arkæologiske udgravninger på nærliggende og samtidige bopladser, og det zooarkæologiske materiale fra udgravningerne ved universitetssygehuset kan således sammenlignes med datidens nabolandsbyer.

Resultaterne af de zooarkæologiske analyser belyser således dyreholdets sammensætning på dels et landsbyplan og dels et regionalt plan (Aalborg-området). Placeringen nær de vidstrakte engarealer ved det kommende universitetssygehus har sikret, at beboerne har haft et større fokus på kvæghold, end på de bopladser, hvor afstanden til de rige enge har været større. På disse bopladser har får/ged udgjort en større del af dyreholdet.

Blandt de mange dyreknogler fremkom knogler fra tre katte. To af disse kan ud fra deres arkæologiske kontekst dateres til 1. årh. efter Kr. F. Knoglerne er pt. ved at blive kulstof 14 dateret, for om muligt at bekræfte den arkæologiske datering. Kattene er nemlig de ældste fund af kat i Danmark, og må være kommet til Danmark fra Romerriget. Netop Limfjorden har udgjort en central færdselsåre i jernalderen, hvor våben, luksusvarer, ideer og ”eksotiske” dyr kunne spredes fra Vesteuropa. Kattene fra udgravningerne ved universitetssygehuset kan således sammenlignes med et samtidigt og sjældent fund af æsel gjort i 1992-93 i Thy i den vestlige del af Limfjorden.

De arkæologiske undersøgelser var foranlediget af byggeriet af det nye universitetshospital i Aalborg Øst. Udgravningerne blev finansieret af bygherre (Region Nordjylland), mens de efterfølgende zooarkæologiske analyser blev finansieret af Slots- og Kulturstyrelsen.

Ansvarlig medarbejder på museet: Museumsinspektør, Ph.d. Niels Haue, mail: [email protected] og mobil 25 19 74 36.

Skrevet 9. februar 2017